الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Bibliothèque Centrale de l'université de Bouira

 Anglais  Français  الـعــربـيـــة

Bienvenue sur le site Web de la bibliotheque centrale de l'université Colonel Akli Mouhand Oulhadj – Bouira

 

 

 

   
 

 

 

Le personnel de la bibliothèque centrale de l’université:

 
Mr AMMAR Hamid
Poste : Directeur
Tel & Fax : +213 (0)26 93 42 65
Email : h.ammar@univ-bouira.dz
 
 Mr
Poste : 
Tel & Fax : +213 (0)26
Email :  @dz
Mr
Poste : 
Tel & Fax : +213 (0)26
Email :  @dz
Mr
Poste : 
Tel & Fax : +213 (0)26
Email :  @dz

 

Mr
Poste : 
Tel & Fax : +213 (0)26
Email :  @dz
Mr
Poste : 
Tel & Fax : +213 (0)26
Email :  @dz
Mr
Poste : 
Tel & Fax : +213 (0)26
Email :  @dz

 

Mr
Poste : 
Tel & Fax : +213 (0)26
Email :  @dz
Mr
Poste : 
Tel & Fax : +213 (0)26
Email :  @dz
Mr
Poste : 
Tel & Fax : +213 (0)26
Email :  @dz

 

Mr
Poste : 
Tel & Fax : +213 (0)26
Email :  @dz
Mr
Poste : 
Tel & Fax : +213 (0)26
Email :  @dz
Mr
Poste : 
Tel & Fax : +213 (0)26
Email :  @dz

 

Mr
Poste : 
Tel & Fax : +213 (0)26
Email :  @dz
Mr
Poste : 
Tel & Fax : +213 (0)26
Email :  @dz
Mr
Poste : 
Tel & Fax : +213 (0)26
Email :  @dz

 

Mr
Poste : 
Tel & Fax : +213 (0)26
Email :  @dz
Mr
Poste : 
Tel & Fax : +213 (0)26
Email :  @dz
Mr
Poste : 
Tel & Fax : +213 (0)26
Email :  @dz
Mr
Poste : 
Tel & Fax : +213 (0)26
Email :  @dz
Mr
Poste : 
Tel & Fax : +213 (0)26
Email :  @dz
     
   

[ Accueil ] [ Forum ] [ Annuaire ] [ Liens utiles ] [ Archives ] [ Contact ]                                                                              Haut de la page

Adresse :

Bibliothèque Centrale de l'Université de Bouira - Rue DRISSI Yahia - Bouira 10000 - Algérie.

Tel : 213 (0) 26 93 42 65

Copyright 2014©Bibliothèque Centrale de l'Université de Bouira

Dernière mise à jour:09-10-2015

Liens Utiles:

Plans d'acceés maps google

Map of université de bouira 

 

 

 

 

- 1 -